یک دانشجوی معمولی کالج که می فهمد که او توانایی سفر در طول زمان را دارد به اشتباه سه امپراطور از سلسله های مربوطه خود را به امروز باز می گرداند. به منظور کمک به هم اتاقی خود فی یان در مقابله با دلهره ، لو شی که در سال ارشد دانشگاه خود است ، دچار مشکل شد. این مشاجره با سقوط لوو خی و دوستش لو شیو از ساختمان خارج می شود. با یک معجزه ، آنها زنده مانده و خود را در صفحات رمان Qian Guo Ji پیدا می کنند. Qian Guo Ji در قاره شیا ژو مستقر است و حول تحولات سلسله ای است که هزار سال طول می کشد. لو شی و لو شیو با امپراتور جوان شین شانگ از چی دیدار می کنند. لوو خی که توسط ارتش شین شان تحت تعقیب قرار می گیرد ، می تواند در مهمترین لحظه به زمان حال بازگردد. او شین شانگ را با خودش باز می گرداند و می فهمد که لو شیو در داخل کتاب مانده است.