طرح کلی این سریال از شش داستان عجیب چینی برگرفته شده : فنگ سان نیانگ ، آ ژیو ، یانگ نینگ ،هو سی ژیانگ گونگ ، چانگ تینگ ،هنگ نیانگ