یک درام درباره ی عشقی متفاوت و فراتر از زمان و مکان