سازنده ی ربات، Kronos Heaven، در نهایت "Night Tenjo" را تولید می کند، انسان یار مردمی که برنامه ریزی شده برای اختصاص دادن و به طور کامل وفادار به عاشق خود است. شرکت Izawa Riko کارگر ماهر را برای شرکت در یک محاکمه آزاد 5 روزه انتخاب می کند. در ابتدا، ریکو تنها شب را به عنوان یک دستگاه خانگی می بیند. اما هنگامی که او متوجه می شود که چگونه تعظیم شب عمیق به خودی است، ریکو می یابد که خودش را در عشق او قرار می دهد. پیوستن به مثلث عشق Asamoto Soshi، مدیر اجرایی برجسته در شرکت او است که حس می کند برای او. - تلویزیون فوجی