این سریال درباره مدرسه ای است اعم از دانش اموزان با نفوذ پولدار و حرفه ای که با توجه به یک بازی که برگزار میشه دانش اموزان طبقه بندی میشن کسانی که بازی را برنده میشن به درجه های بالاتر و مدیریت میرسن و کسانی که بازنده بازی هستن باید به عنوان خدمتکار رفتار کنند و ...