Haruna Tsubame دختر پر جنب و جوشیه که به احساس مردم حساسه و اون دوست داره در مدرسه همیشه صلح برقرار کنه یک روز اون تصمیم میگیره وارد شورای دانش اموزیه مدرسه بشه تا مدرسه را از دست این همه بی نظمی و نارضایتی نجات بده و ....