واکو در زندگی خود با سی ساله خود ازدواج می کند، وکو نمی تواند خود را متعهد به علاقه ی یمکی به دبیرستان کند، علیرغم اختلاف سنش.