Nakagawa Ayaka، Kihara Riko و Minamoto Yoshie برای یک بخش عمومی امور تجاری شرکت می کنند. آنها به نوعی با زندگی در حال مبارزه هستند. Ayaka در بیان خود وحشتناک است. ریکو غیر قابل انعطاف است در حالی که Yoshie دارای نگرش بی پروا است. یک روز، یک پری (یامزاکی کی) از "نوع مناسب زشت" به نظر می رسد قبل از سه نفر از آنها که درهم و برهمی از واقعیت تلخ در مورد خود ظاهر می شود. او به آنها می گوید که زندگی آنها پر از اشتباهات است. "زنان که تصدیق می کنند که زشت هستند، می توانند در اولین خط شادی برای اولین بار ایستادگی کنند". آنها به دنبال تدریس او در امید به دست آوردن شادی هستند و آموزش دقیق را شروع می کنند تا فقط «نوع زشتی درست» شوند.