فارغ التحصیلی سی تو مو نزدیکه و سی تو مو در باره ی برنامه ی آینده ی زندگیش تردید داره، همیشه هر کاری میکنه اما نمیتونه تصمیم بگیره. اما وقتی نابغه ی فیزیک گو وی یی وارد زندگیش میشه همه چیز عوض میشه. اونها مجبور میشن با هم زندگی کنن و ماجرا شروع میشه.