موضوع این سریال درباره زندگی دانش آموزنی از دهه 80 که تجارب و احساسات انها از جمله عشق و ... را توصیف میکند. این سریال از رمانی به همین نام از جیو ی هیوی اقتباس شده است.